QuanFangWang2013.pdf

Version 1

    Predication of single particle quantum controlling for Yukawa

    interaction,

    Quan-Fang Wang,

    2013