Chin Lai - Journal Paper: 1.     Hsu, Fang-Ming; Chien, Chen-Han; Shu, Ching-Fong; Lai, Chin-Hung; Hsieh, Cheng-Chih; Wang, Kang-Wei; Chou, Pi-Tai. Advanced Functional Materials (2009), 19, 2834-2843

Document created by Chin Lai on Aug 22, 2014
Version 1Show Document
  • View in full screen mode

  Publication Details (including relevant citation   information): Journal Paper: 1. Hsu, Fang-Ming; Chien,   Chen-Han; Shu, Ching-Fong; Lai, Chin-Hung; Hsieh, Cheng-Chih;   Wang, Kang-Wei; Chou, Pi-Tai. Advanced Functional Materials   (2009), 19, 2834-2843. 2. Velusamy, Marappan; Shen, Jiun-Yi; Lin,   Jiann T.; Lin, Yi-Chih; Hsieh, Cheng-Chih; Lai, Chin-Hung; Lai,   Chih-Wei; Ho, Mei-Lin; Chen, Yu-Chun; Chou, Pi-Tai; Hsiao,   Jong-Kai. Advanced Functional Materials (2009), 19, 2388-2397. 3.   Lin, Chao-Chen; Hsieh, Cheng-Chih; Yu, Ya-Chien; Lai, Chin-Hung;   Huang, Chin-Neng; Kuo, Pei-Yu; Lin, Chi-Hui; Yang, Ding-Yah;   Chou, Pi-Tai. Journal of Physical Chemistry A (2009), 113,   9321-9328. 4. Lee, Tsang-Chi; Chang, Chiung-Fang; Chiu,   Yuan-Chieh, Chi, Yun; Chan, Tzu-Ying; Cheng, Yi-Ming; Lai,   Chin-Hung; Chou, Pi-Tai; Lee, Gene-Hsiang; Chien, Chen-Han; Shu,   Ching-Fong and Leonhardt Jens. Chem. Asian J. (2009), 4,   742-;753. 5. Chien, Chen-Han; Chen, Ching-Kun; Hsu, Fang-Ming;   Shu, Ching-Fong; Chou, Pi-Tai and Lai, Chin-Hung. Adv. Funct.   Mater. (2009), 19, 560-;566 6. Ho, Mei-Lin; Hsieh, Jia-Ming; Lai,   Chih-Wei; Peng, Hsin-Chieh; Kang, Chia-Cheng; Wu, I.-Che; Lai,   Chin-Hung; Chen, Yu-Chun; Chou, Pi-Tai. Journal of Physical   Chemistry C (2009), 113, 1686-;1693. 7. Chen, Chyi-Lin; Lin,   Chun-Wei; Hsieh, Cheng-Chih; Lai, Chin-Hung; Lee, Gene-Hsiang;   Wang, Chih-Chieh; Chou, Pi-Tai. Journal of Physical Chemistry A   (2009), 13, 205-214. 8. Liu, Wei-Hsin; Wu, I-Che; Lai, Chin-Hung;   Lai, Cheng-Hsuan; Chou, Pi-Tai; Li, Yi-Tsung; Chen, Chao-Ling;   Hsu, Yu-Yen; Chi, Yun. Chemical Communications (2008), (41),   5152-5154. 9. Hsieh, Cheng-Chih; Chen, Kew-Yu; Hsieh, Wan-Ting;   Lai, Chin-Hung; Shen, Jiun-Yi; Jiang, Chang-Ming; Duan,   Hsin-Sheng; Chou, Pi-Tai. Chemphyschem (2008), 9, 2221-2229. 10.   Lai Chin-Hung; Su Ming-Der. Journal of computational chemistry   (2008), 29, 2487-2499. 11. Lai, Chin-Hung; Chou, Pi-Tai. The Open   Chemical Physics Journal (2008), 1, 51-61. 12. Lai, Chin-Hung;   Chou, Pi-Tai. Theoretical Chemistry Accounts (2008), 119(5-6),   453-462. 13. Thomas, K. R. J

  Abstract: null

  Address (URL):

 

Attachments

    Outcomes