Feng Lin - Feng Lin, Jing Yang, Su-Hong Lu, Kai-Yang Niu, Yuan Liu, Jing Sun, Xi-wen Du*. Laser Synthesis of Gold/oxide Nanocomposites. Journal of Materials Chemistry, 2010, 20, 1103-;1106

Version 1

      Publication Details (including relevant citation   information): Feng Lin, Jing Yang, Su-Hong Lu, Kai-Yang   Niu, Yuan Liu, Jing Sun, Xi-wen Du*. Laser Synthesis of   Gold/oxide Nanocomposites. Journal of Materials Chemistry, 2010,   20, 1103-;1106.

      Abstract: null

      Address (URL):