Hejun Lu - 1.     Oxoindolin-3-ylidene Ethyl Benzohydrazides, Preparations and Pharmaceutical Usages Thereof. Tang Peng Cho, Lu Hejun, Chen Yiqian, Song Peng CN101514179A 2

Version 1

      Publication Details (including relevant citation   information): 1. Oxoindolin-3-ylidene Ethyl   Benzohydrazides, Preparations and Pharmaceutical Usages Thereof.   Tang Peng Cho, Lu Hejun, Chen Yiqian, Song Peng CN101514179A 2.   Ethylidene Hydrazine Carboxamide Derivatives, Preparation Process   and Pharmaceutical Use Thereof. Tang Peng Cho, Lu Hejun, Chen   Yiqian, Songpeng, Wang shenglan WO2009103218A1 3.   Bicyclo-substituted Pyrazolone Azo Derivatives, Preparation   Process and Pharceutical Use Thereof. Tang, Peng Cho, Lu Hejun,   Zheng Hao, Chen Yiqian, Fei Hongbo, Wang Shenglan, Wang Li   WO2009092276A1 4. Bicyclo-substituted Pyrazolone Azo Derivatives,   Preparation Process and Pharceutical Use Thereof. Tang Peng Cho,   Lu Hejun CN101481352A 5. Aza bicycle[3,3,0]octane Derivatives,   Preparation Process and Pharceutical Use Thereof. Tang Peng Cho,   Lin Zhigang, Lu Hejun, Zhao Fuqiang, Li Li, Yang Fanglong, Fu   Jianhong, Wang Lin, Shen Guangyuan, Guan Dongliang CN101230059A

      Abstract: null

      Address (URL):