Yuqing Miao - Miao Yuqing, Guan Jianguo, Chen Jianrong, Ion sensitive field effect transducer based biosensors,Biotechnology Advances 2003,21 (6), 527-534

Version 1

      Publication Details (including relevant citation   information): Miao Yuqing, Guan Jianguo, Chen Jianrong,   Ion sensitive field effect transducer based   biosensors,Biotechnology Advances 2003,21 (6), 527-534

      Abstract: null

      Address (URL):