Mayra Reyes -  "N-[2-[[(diaminomethylene)amino]oxy]ethyl]-3-[(2,2-difluoro-2-phenylethyl)amino ]-6-methyl-2-oxo-1(2H)-pyrazineacetamide" US Patent 20080021044, 2008.

Version 1

      Publication Details (including relevant citation   information):  "N-[2-[[(diaminomethylene)amino]oxy]ethyl]-3-[(2,2-difluoro-2-phenylethyl)amino ]-6-methyl-2-oxo-1(2H)-pyrazineacetamide"   US Patent 20080021044, 2008.

      Abstract: null

      Address (URL):