Zhong Ming Sun - Ca6Cu2Sn7: novel 3D open framework with unusual Sn4 tetramers. Zhong-Ming Sun; Xia Sheng-Qing; Huang Yi-Zhi; Wu Li-Ming; Mao Jiang-Gao Inorganic chem

Version 1

      Publication Details (including relevant citation   information): Ca6Cu2Sn7: novel 3D open framework with   unusual Sn4 tetramers. Zhong-Ming Sun; Xia Sheng-Qing; Huang   Yi-Zhi; Wu Li-Ming; Mao Jiang-Gao Inorganic chemistry   2005;44(25):9242-6

      Abstract: null

      Address (URL):