Zhong Ming Sun - Ca6Cu2Sn7: novel 3D open framework with unusual Sn4 tetramers. Zhong-Ming Sun; Xia Sheng-Qing; Huang Yi-Zhi; Wu Li-Ming; Mao Jiang-Gao Inorganic chem

Document created by Zhong Ming Sun on Aug 22, 2014
Version 1Show Document
  • View in full screen mode

  Publication Details (including relevant citation   information): Ca6Cu2Sn7: novel 3D open framework with   unusual Sn4 tetramers. Zhong-Ming Sun; Xia Sheng-Qing; Huang   Yi-Zhi; Wu Li-Ming; Mao Jiang-Gao Inorganic chemistry   2005;44(25):9242-6

  Abstract: null

  Address (URL):

 

Attachments

    Outcomes