Xiaoxing Wang - Ye Wang*, Xiaoxing Wang, Zheng Su, Qian Guo, Qinghu Tang, Qinghong Zhang, Huilin Wan. SBA-15-supported iron phosphate catalyst for partial oxidation of methane to formaldehyde

Version 1

      Publication Details (including relevant citation   information): Ye Wang*, Xiaoxing Wang, Zheng Su, Qian   Guo, Qinghu Tang, Qinghong Zhang, Huilin Wan. SBA-15-supported   iron phosphate catalyst for partial oxidation of methane to   formaldehyde. Catalysis Today, 93-95 (2004), 155-161

      Abstract: null

      Address (URL):