Xiaoxing Wang - Ye Wang*, Xiaoxing Wang, Zheng Su, Qian Guo, Qinghu Tang, Qinghong Zhang, Huilin Wan. SBA-15-supported iron phosphate catalyst for partial oxidation of methane to formaldehyde

Document created by Xiaoxing Wang on Aug 22, 2014
Version 1Show Document
  • View in full screen mode

  Publication Details (including relevant citation   information): Ye Wang*, Xiaoxing Wang, Zheng Su, Qian   Guo, Qinghu Tang, Qinghong Zhang, Huilin Wan. SBA-15-supported   iron phosphate catalyst for partial oxidation of methane to   formaldehyde. Catalysis Today, 93-95 (2004), 155-161

  Abstract: null

  Address (URL):

 

Attachments

    Outcomes