Li Wang - Wang, Anjie; Qin, Minglei; Guan, Jie; Wang, Li; Guo, Hongchen; Li, Xiang; Wang, Yao; Prins, Roel; Hu, Yongkang;The synthesis of metal phosphides: Redu

Version 1

      Publication Details (including relevant citation   information): Wang, Anjie; Qin, Minglei; Guan, Jie;   Wang, Li; Guo, Hongchen; Li, Xiang; Wang, Yao; Prins, Roel; Hu,   Yongkang;The synthesis of metal phosphides: Reduction of oxide   precursors in a hydrogen plasma,Angewandte Chemie - International   Edition, v 47, n 32, Jul 28, 2008, p 6052-6054

      Abstract: null

      Address (URL):