Xiaoxing Wang - Qinghong Zhang, Qian Guo, Xiaoxing Wang, Tetsuya Shishido, Ye Wang*. Iron-catalyzed propylene epoxidation by nitrous oxide: Toward understanding, the nature of active iron sites with modified Fe-MFI and Fe-MCM-41 catalysts

Version 1

      Publication Details (including relevant citation   information): Qinghong Zhang, Qian Guo, Xiaoxing Wang,   Tetsuya Shishido, Ye Wang*. Iron-catalyzed propylene epoxidation   by nitrous oxide: Toward understanding, the nature of active iron   sites with modified Fe-MFI and Fe-MCM-41 catalysts. Journal of   Catalysis 2006, 239 (1), 105-116.

      Abstract: null

      Address (URL):