Xiaoxing Wang - Ye Wang*, Wei Yang, Luejuan Yang, Xiaoxing Wang, Qinghong Zhang. Iron-containing heterogeneous catalysts for partial oxidation of methane and epoxidation of propylene

Version 1

      Publication Details (including relevant citation   information): Ye Wang*, Wei Yang, Luejuan Yang, Xiaoxing   Wang, Qinghong Zhang. Iron-containing heterogeneous catalysts for   partial oxidation of methane and epoxidation of propylene.   Catalysis Today 2006, 117 (1-3), 156-162.

      Abstract: null

      Address (URL):