Zhichuan Xu - Zhichuan Xu, Chengmin Shen, Tianzhong Yang, Huairuo Zhang, Hulin Li, Jianqi Li, Hongjun Gao, From aqueous to organic: a step-by-step strategy for shape evolution of gold nanoparticles, Chemical Physics Letter, 415 (2005) 342

Version 1

      Publication Details (including relevant citation   information): Zhichuan Xu, Chengmin Shen, Tianzhong   Yang, Huairuo Zhang, Hulin Li, Jianqi Li, Hongjun Gao, From   aqueous to organic: a step-by-step strategy for shape evolution   of gold nanoparticles, Chemical Physics Letter, 415 (2005) 342.

      Abstract: null

      Address (URL):