Zhichuan Xu - Zhichuan Xu, Chengmin Shen, Congwen Xiao, Tianzhong Yang, Huairuo Zhang, Jianqi Li, Hulin Li, Hongjun Gao, Wet chemical synthesis of gold nanoparticle

Version 1

      Publication Details (including relevant citation   information): Zhichuan Xu, Chengmin Shen, Congwen Xiao,   Tianzhong Yang, Huairuo Zhang, Jianqi Li, Hulin Li, Hongjun Gao,   Wet chemical synthesis of gold nanoparticles using silver seeds:   a shape control from nanorods to hollow spherical nanoparticles,   Nanotechnology, 18 (2007) 115608.

      Abstract: null

      Address (URL):