Zhichuan Xu - Jier Huang, Xiaohong Li, Zhichuan Xu, Hulin Li, Well-dispersed single-walled carbon nanotube/polyaniline composite films, Carbon, 41 (2003) 2731.

Version 1

      Publication Details (including relevant citation   information): Jier Huang, Xiaohong Li, Zhichuan Xu,   Hulin Li, Well-dispersed single-walled carbon   nanotube/polyaniline composite films, Carbon, 41 (2003) 2731.

      Abstract: null

      Address (URL):