Xiaochun Zhang - Xiaochun Zhang and Andrew V. Teplyakov, Langmuir 2008, 24, 810-820

Version 1

      Publication Details (including relevant citation   information): Xiaochun Zhang and Andrew V. Teplyakov,   Langmuir 2008, 24, 810-820

      Abstract: null

      Address (URL):