Zhichuan Xu - Zhichuan Xu, Yanli Shi, Jier Huang, Bo Wang, Hulin. Li, Doping metal ions only onto the catalyst surface, Journal of Molecular Catalysis A: Chemical, 219 (2004) 351

Version 1

      Publication Details (including relevant citation   information): Zhichuan Xu, Yanli Shi, Jier Huang, Bo   Wang, Hulin. Li, Doping metal ions only onto the catalyst   surface, Journal of Molecular Catalysis A: Chemical, 219 (2004)   351.

      Abstract: null

      Address (URL):