Zhichuan Xu - Zhichuan Xu, Yanglong Hou, Shouheng Sun, Magnetic core/shell Fe3O4/Au and Fe3O4/Au/Ag nanoparticles with tunable plasmonic properties, J. Am. Chem. Soc

Version 1

      Publication Details (including relevant citation   information): Zhichuan Xu, Yanglong Hou, Shouheng Sun,   Magnetic core/shell Fe3O4/Au and Fe3O4/Au/Ag nanoparticles with   tunable plasmonic properties, J. Am. Chem. Soc. 129 (2007) 8698.

      Abstract: null

      Address (URL):