Zhichuan Xu - Jin Xie, Chenjie Xu, Zhichuan Xu, Yanglong Hou, Kaylie Young, Shanxiang Wang, N. Pourmond, Shouheng Sun, Linking Hydrophilic Macromolecules to Monodisperse Magnetite (Fe3O4) Nanoparticles via Trichloro-s-Triazine, Chem

Document created by zhichuan on Aug 22, 2014
Version 1Show Document
  • View in full screen mode

  Publication Details (including relevant citation   information): Jin Xie, Chenjie Xu, Zhichuan Xu, Yanglong   Hou, Kaylie Young, Shanxiang Wang, N. Pourmond, Shouheng Sun,   Linking Hydrophilic Macromolecules to Monodisperse Magnetite   (Fe3O4) Nanoparticles via Trichloro-s-Triazine, Chem. Mater., 18   (2006) 5401.

  Abstract: null

  Address (URL):

 

Attachments

    Outcomes