Zhichuan Xu - Zhichuan Xu, Cheng-Min Shen, Cong-Wen Xiao, Tian-Zhong Yang, Shu-Tang Chen, Hu-Lin Li, and Hong-Jun Gao, Fabrication of gold nanorod self-assemblies from rod and sphere mixtures via shape self-selective behavior, Chemical Physics Letter, ...

Version 1

      Publication Details (including relevant citation   information): Zhichuan Xu, Cheng-Min Shen, Cong-Wen   Xiao, Tian-Zhong Yang, Shu-Tang Chen, Hu-Lin Li, and Hong-Jun   Gao, Fabrication of gold nanorod self-assemblies from rod and   sphere mixtures via shape self-selective behavior, Chemical   Physics Letter, 432 (2006) 222.

      Abstract: null

      Address (URL):