Wenbin Zhang - Cao, Xiao-Yu.; Zhang, Wen-Bin; Zhou, Xing-Hua; Wang, Jing-Liang; Lu, Hua; Pei, Jian* Extended -Conjugated Dendrimers Based on Truxene, J. Am. Chem. Soc

Document created by Wenbin Zhang on Aug 22, 2014
Version 1Show Document
  • View in full screen mode

  Publication Details (including relevant citation   information): Cao, Xiao-Yu.; Zhang, Wen-Bin; Zhou,   Xing-Hua; Wang, Jing-Liang; Lu, Hua; Pei, Jian* Extended   -Conjugated Dendrimers Based on Truxene, J. Am. Chem. Soc. 2003,   125, 12430-12431.

  Abstract: null

  Address (URL):

 

Attachments

    Outcomes