Wenbin Zhang - Cao, Xiao-Yu.; Zhang, Wen-Bin; Zhou, Xing-Hua; Wang, Jing-Liang; Lu, Hua; Pei, Jian* Extended -Conjugated Dendrimers Based on Truxene, J. Am. Chem. Soc

Version 1

      Publication Details (including relevant citation   information): Cao, Xiao-Yu.; Zhang, Wen-Bin; Zhou,   Xing-Hua; Wang, Jing-Liang; Lu, Hua; Pei, Jian* Extended   -Conjugated Dendrimers Based on Truxene, J. Am. Chem. Soc. 2003,   125, 12430-12431.

      Abstract: null

      Address (URL):