Wenbin Zhang - Zhang, Wen-Bin; Jin, Wei-Hong; Zhou, Xing-Hua; Pei, Jian* Star-shaped oligo(p-phenylene)-functionalized truxenes as blue-light-emitting materials: synthesis and the structure-property relationship

Version 1

      Publication Details (including relevant citation   information): Zhang, Wen-Bin; Jin, Wei-Hong; Zhou,   Xing-Hua; Pei, Jian* Star-shaped   oligo(p-phenylene)-functionalized truxenes as blue-light-emitting   materials: synthesis and the structure-property relationship.   Tetrahedron 2007, 63, 2907-2914.

      Abstract: null

      Address (URL):