Jingxin Wang - A Computationally Designed Rh(I)-Catalyzed Two-Component [5+2+1] Cycloaddition of Ene-vinylcyclopropanes and CO for the Synthesis of Cyclooctenones

Version 1

      Publication Details (including relevant citation   information):

      Yuanyuan Wang, Jingxin Wang, Jiachun Su, Feng Huang, Lei Jiao,   Yong Liang, Dazhi Yang, Shiwei Zhang, Paul A. Wender, Zhi-Xiang   Yu*. J. Am. Chem. Soc. 2007, 129, 10060–1.

      Abstract:

      Address (URL): http://pubs.acs.org/doi/full/10.1021/ja072505w