Serge Söntjens - A multiple hydrogen-bond scaffold based on dipyrimidin-2-ylamine

Version 1

      Publication Details (including relevant citation   information): Söntjens, S.H.M., Meijer, J.T., Kooijman,   H., Spek, A.L., Van Genderen, M.H.P., Sijbesma, R.P., Meijer,   E.W., 2001, 3 (24), pp 3887-3889

      Abstract: null

      Address (URL): http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-0001304039&partnerID=40&md5=2 dd9f9b778b3caaa6e0034b452133b62