Huaimin Wang - When Molecular Probes Meet Self-Assembly: An Enhanced Quenching Effect

Version 1

      Publication Details (including relevant citation   information):

      Ren, Chunhua, Wang, Huaimin, Mao, Duo, Zhang, Xiaoli, Fengzhao,   Qianqi, Shi, Yang, Ding, Dan, Kong, Deling, Wang, Ling, Yang,   Zhimou 54 4823-4827-

      Abstract:

      No abstract available.

      Address (URL):