Huaimin Wang - A Peptide-Based Nanofibrous Hydrogel as a Promising DNA Nanovector for Optimizing the Efficacy of HIV Vaccine

Version 1

      Publication Details (including relevant citation   information):

      Tian, Yue, Wang, Huaimin, Liu, Ye, Mao, Lina, Chen, Wenwen, Zhu,   Zhening, Liu, Wenwen, Zheng, Wenfu, Zhao, Yuyun, Kong, Deling,   Yang, Zhimou, Zhang, Wei, Shao, Yiming, Jiang, Xingyu 14  1439-1445-

      Abstract:

      No abstract available.

      Address (URL):