Huaimin Wang - Supramolecular nanofibers of self-assembling peptides and proteins for protein delivery

Version 1

      Publication Details (including relevant citation   information):

      Wang, Huaimin, Wang, Youzhi, Zhang, Xiaoli, Hu, Yawen, Yi,   Xiaoyong, Ma, Linsha, Zhou, Hao, Long, Jiafu, Liu, Qian, Yang,   Zhimou 51 14239-14242-

      Abstract:

      No abstract available.

      Address (URL):