Huaimin Wang - Janus nanogels of PEGylated Taxol and PLGA-PEG-PLGA copolymer for cancer therapy

Version 1

      Publication Details (including relevant citation   information):

      Wei, Jun, Wang, Huaimin, Zhu, Meifeng, Ding, Dan, Li, Dongxia,   Yin, Zhinan, Wang, Lianyong, Yang, Zhimou 5 9902-9907-

      Abstract:

      No abstract available.

      Address (URL):