Huaimin Wang - Rational Design of a Tetrameric Protein to Enhance Interactions between Self-Assembled Fibers Gives Molecular Hydrogels

Document created by Huaimin Wang on Jan 18, 2016
Version 1Show Document
  • View in full screen mode

  Publication Details (including relevant citation   information):

  Zhang, Xiaoli, Chu, Xinlei, Wang, Ling, Wang, Huaimin, Liang,   Gaolin, Zhang, Jinxiu, Long, Jiafu, Yang, Zhimou 51  4388-4392-

  Abstract:

  No abstract available.

  Address (URL):

 

Attachments

    Outcomes