Huaimin Wang - Rational Design of a Tetrameric Protein to Enhance Interactions between Self-Assembled Fibers Gives Molecular Hydrogels

Version 1

      Publication Details (including relevant citation   information):

      Zhang, Xiaoli, Chu, Xinlei, Wang, Ling, Wang, Huaimin, Liang,   Gaolin, Zhang, Jinxiu, Long, Jiafu, Yang, Zhimou 51  4388-4392-

      Abstract:

      No abstract available.

      Address (URL):