ZYJ-JMC1.pdf

Version 2
Visibility: Open to anyone

    Yingjie Zhang, Jinhong Feng, Yuping Jia, Xuejian Wang, Lei Zhang, Chunxi Liu, Hao Fang, Wenfang Xu.* Development of Tetrahydroisoquinoline-based Hydroxamic Acid Derivatives: Potent Histone Deacetylase Inhibitors with Marked in vitro and in vivo Antitumor Activities. J Med. Chem., 2011, 54 (8), 2823-2838.