ZYJ-BMC1.pdf

Version 1
Visibility: Open to anyone

    Yingjie Zhang, Jinhong Feng, Chunxi Liu, Lei Zhang, Jie Jiao, Hao Fang, Li Su, Xiaopan Zhang, Jian Zhang, Minyong Li, Binghe Wang, Wenfang Xu.* Design, synthesis and preliminary activity assay of 1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic acid derivatives as novel Histone deacetylases (HDACs) inhibitors. Bioorg. Med. Chem., 2010, 18 (5), 1761-1772.